Tasandusfreesimine on üks võimalus pikendada teede eluiga.

Tasandusfreesimise tööde puhul on nõutava põikkalde ja pinnaprofiili saavutamiseks vajalike tehtavate tööde hulk minimaalne. Tasandusfreesimise käigus ei ole lubatud ülemäärase materjali freesimist. Pingsalt tuleb jälgida, et freesimise käigus ei mindaks liiga sügavale alusesse. Tasandusfreesimist tehakse teelõikudel, kus teel on olemas vajaliku suurusega piki- ja põikkalded ning sajuveel on võimalus voolata tee pealt ära või restkaevudesse.

Enne projekteerimist on vaja koostada sobiv geodeetiline alusplaan – ning freesiprojekti tarbeks koostatavale geodeetilisele alusplaanile on omad nõudmised. Mõõdistussamm peab olema tihedam kui hariliku topo-geodeetilise alusplaani puhul, sest peale on vaja mõõta kõik kühmud ja vajumid.

Peale geodeetilise alusplaani koostamist hakkavad projekteerimistööd. Koostatakse freesikaart. Freesikaardi koostamisel on võimalus leida ka kuluva materjali mahtu. Mahuarvutus aitab eelarvestada objekti maksumust. Lõpptulemuse käigus peab sajuvesi ära jooksma teelõigult ning tee peale ei tohi tekkida lompe peale vihmasadu.