2019-2020 rajatakse ja rekonstrueeritakse Harjumaal Harku vallas, Muraste külas vee-, vaakumkanalisatsiooni-, isevoolse kanalisatsiooni- ja survekanalisatsiooni torustikud.

Projekti käigus toimub kinnistute veega varustamine ja reovee ärajuhtimine. Kokku rajatakse ja rekonstrueeritakse ca 18 km torustikku.

Geodeetiliste tööde käigus teostatakse tehniliste kommunikatsioonide märkimistööd ning teostusmõõdistus koos nõuetekohase teostusjoonise vormistamisega.