Nimetatud projektiga lahendatakse pikka aega kestnud Laulasmaa piirkonna elanike murekohad seoses joogivee kättesaadavusega ning keskkonnanõuetele vastava ning elanikele mugava kanalisatsiooniteenuse puudumisega.

Rajatakse joogivee- ja kanalisatsioonitorustike trassid liitumiskohtadega ning suurendatakse olemasoleva reoveepuhasti võimsust.

Ehitustööde kestvus on aasta ning orienteeruv maht 100 km trasse.

Geodeetiliste tööde käigus märgitakse trasside sõlmpunktid, liitumispunktid, kaevud ning kõik vajalik vastavalt Tellijale ning samaaegselt toimub ka teostusmõõdistus.